ایجاد آگهی

چه نوع آگهی می خواهید اضافه کنید؟

یک بسته را انتخاب کنید

سفارشی

20,000 تومان

  •  ثبت 5 آگهی
  • ارتقاء یافته +
  • 30 روزه
  • اولویت نمایش اول
  • درج ویدیو از آپارات

ویژه پلاس

15,000 تومان

 •  ثبت 3 آگهی
 • ارتقاء یافته
 • 30 روزه
 • اولویت نمایش دوم
 • درج ویدیو از آپارات

ویژه

10,000 تومان

 •  ثبت 3 آگهی
 • شاخص
 • 30 روزه
 • اولویت نمایش سوم
 • درج ویدیو از آپارات

رایگان

رایگان

 •  ثبت 10 آگهی
 • -
 • 90 روزه
 • -
 • درج ویدیو از آپارات